KREDITAVIMO SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS

Redakcija Nr. 1 galioja nuo 2021-08-11 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI 

Bankas – UAB „SME Bank”, įmonės kodas 305223469, adresas Antano Tumėno g. 4-15, LT-01109 Vilnius. 

Hipotekos (įkeitimo) sutartis yra sutartis, kuria, laikantis įstatymų nustatytos tvarkos ir sąlygų, Įkeičiamas turtas yra įkeičiamas Banko naudai, siekiant užtikrinti prievolių pagal Sutartį įvykdymą. Šalys susitaria, kad Kompensacinės palūkanos bei Banko nuostoliai, patirti dėl hipoteka (įkeitimu) užtikrinto įsipareigojimo neįvykdymo ar netinkamo vykdymo yra užtikrinami maksimaliąja hipoteka (įkeitimu), kurios dydis nurodytas Sutarties specialiosiose sąlygose. 

Įkeičiamas turtas yra Sutarties specialiosiose sąlygose numatytas nekilnojamas turtas (butas, gyvenamasis namas, žemės sklypas ir pan.) ar kitas Bankui priimtinas turtas, kuriuo užtikrinamas Kredito gavėjo prievolių pagal sutartį įvykdymas. 

Įsipareigojimo mokestis skaičiuojamas nuo nepaimtos Kredito sumos, laikant, kad metuose yra 360 dienų, o mėnesyje – kalendorinis dienų skaičius. Įsipareigojimo mokestis skaičiuojamas nuo Sutarties pasirašymo dienos iki atitinkamo Kredito paėmimo termino pabaigos. 

Mokėjimo diena reiškia kalendorinę dieną, išskyrus oficialių švenčių ir ne darbo dienas (šeštadienius ir sekmadienius). Jeigu Mokėjimo diena tenka oficialios šventės ar ne darbo dienai, tai Mokėjimo diena laikoma po ne darbo ar oficialios šventės dienos einanti darbo diena. 

Kreditas tai Banko kreditavimo priemonė, kuri Sutartyje nustatytomis sąlygomis suteikia Kredito gavėjui teisę paimti ir grąžinti Kreditą ar jo dalį, neviršijant Sutartyje nustatytos Kredito sumos bei laikantis Kredito dalinių grąžinimų tvarkos. Kredito gavėjui grąžinus Sutartyje nurodytais ar anksčiau nurodytų terminų dalį ar visą Kreditą, Kredito gavėjas nebeturi teisės jo vėl paimti. Kredito suma numatyta Sutarties specialiosiose sąlygose pinigų suma, kurią Bankas įsipareigoja suteikti nurodytai paskirčiai, o Kredito gavėjas grąžinti Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka. 

Kredito administravimo mokestis – Kredito gavėjo Bankui mokamas mokestis už kredito sutarties parengimą ir administravimą, kuris yra nurodytas sutarties specialiosiose sąlygose. 

Kreditavimo Sutartis (toliau – Sutartis) yra šios bendrosios sąlygos, Sutarties specialiosios sąlygos, Mokėjimų grafikas, kiti priedai bei vėlesni Sutarties papildymai ir (ar) pakeitimai. Jeigu visas Kreditas yra grąžinama suėjus galutiniam Kredito grąžinimo terminui (nėra Mokėjimo dienų pagal Mokėjimo grafiką), Mokėjimo grafikas nėra sudaromas. 

Laidavimas yra konkretaus Banko nurodyto asmens ir/arba pakankamai turto prievolei įvykdyti turinčio asmens (Laiduotojo) Banko nustatytos formos ir turinio laidavimas, kuriuo užtikrinamas Kredito gavėjo prievolių pagal sutartį tinkamas (į-)vykdymas, o taip pat dokumentai, patvirtinantys Laiduotojo(-ų) teisę sudaryti atitinkamą laidavimo sutartį (jei taikoma). 

Laiduotojas yra asmuo, kuris laiduoja Bankui (jei sudaroma atskira laidavimo sutartis) už tinkamą Kredito gavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymą. 

Mokėjimų grafikas yra grafikas, kuriame nurodomos kiekvieną mėnesį Kredito gavėjo Bankui mokėtinos įmokos. 

Palūkanos yra Kredito gavėjo Bankui mokamos palūkanos, kaip tai numatyta Sutarties specialiosiose sąlygose, už naudojimąsi Banko suteiktomis piniginėmis lėšomis, kuriuos apskaičiuojamos nuo faktiškai paimtos ir dar negrąžintos Kredito sumos. 

Kompensacinės (arba Įsipareigojimų nevykdymo) palūkanos yra Kredito Gavėjo Bankui papildomai mokamos palūkanos nustatytu terminu nesumokėjus Bankui pagal Sutartį mokėtinų sumų arba nutraukus Sutartį Banko iniciatyva dėl Kredito gavėjo kaltės, kaip tai numatyta Sutarties specialiosiose sąlygose, kurios apskaičiuojamos už visas laiku nesumokėtas sumas. 

Bazinė palūkanų norma – Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodyta palūkanų keitimo dieną Thomson Reuters ir (arba) kitoje informacinėje bazėje paskelbta palūkanų bazės dalis, išreikšta procentais. 

Marža – šalių sutarta Banko skolinimosi rizikos, pelno ir sąnaudų marža procentais, nustatoma sutarties sudarymo dieną ir galiojanti iki visų prievolių įvykdymo datos. 

EURIBOR Europos pinigų rinkos instituto ar kitos oficialiai paskirtos organizacijos skelbiama Europos tarpbankinės rinkos palūkanų norma. Palūkanų apskaičiavimui naudojamų duomenų paskelbimo data yra dvi Darbo dienos prieš palūkanų perskaičiavimo dieną paskelbta palūkanų bazės laikotarpio EURIBOR reikšmė. Jei antrą Darbo dieną prieš palūkanų bazės keitimo dieną palūkanų bazės reikšmė nėra paskelbta, tai imama 2 

artimiausia prieš tai paskelbta palūkanų bazės reikšmė. Jei paskelbta EURIBOR reikšmė yra neigiama t. y. mažesnė nei 0 (nulis), Kredito palūkanų normos apskaičiavimo tikslu bus laikoma kad EURIBOR reikšmė yra 0 (nulis). 

Sąskaita Kredito gavėjo banko sąskaita, atidaryta ir laikoma Banke, į kurią pervedamas kreditas, kaupiamos lėšos, reikalingos mokėjimams pagal Sutartį ir vykdomi mokėjimai Sutartyje nustatyta tvarka ir terminai. 

Užtikrinimo priemonės yra Sutartyje nurodytos ar nenurodytos Kredito gavėjo prievolių pagal Sutartį tinkamo įvykdymo užtikrinimo priemonės, kurios yra ar turi būti pateiktos Bankui. 

1.2. AIŠKINIMAS 

1.2.1. Sutarties dalių ir straipsnių pavadinimai yra skirti patogesniam Sutarties naudojimui ir negali būti naudojami aiškinant Sutartį. 

1.2.2. Sutartyje naudojamos sąvokos priklausomai nuo konteksto gali būti naudojamos daugiskaitos prasme ir atvirkščiai. 

1.2.3. Sutarties dalyje „Sąvokos ir sutrumpinimai“ paaiškintos sąvokos toliau rašomos iš didžiosios raidės ir vartojamos ta prasme, kuri yra paaiškinta Sutarties 1.1. dalyje, jeigu pagal kontekstą neturi būti suprantama kitaip.

 

2. BENDROSIOS KREDITO SUTEIKIMO SĄLYGOS

2.1. Bankas įsipareigoja suteikti Kredito gavėjui Kreditą per 5 (penkias) darbo dienas esant tinkamai įvykdytoms visoms Specialiosiose sąlygose ir žemiau nurodytoms iš anksto suderėtomis sąlygoms:

2.1.1. Kredito gavėjas sumokėjo Bankui visą Kredito administravimo mokestį; 

2.1.2. Kredito gavėjas pateikė Bankui tinkamas ir Bankui priimtinomis sąlygomis sudarytas Užtikrinimo priemones ir, jeigu tai numato Lietuvos Respublikos teisės aktai, įregistravo jas kompetentingoje valstybės įstaigoje; 

2.1.3. Kredito gavėjas pateikė Bankui Sutarties specialiose sąlygose numatytą draudimo sutartį, jeigu minėtose Sutarties specialiose sąlygose yra numatytas Kredito gavėjo įsipareigojimas sudaryti atitinkamą draudimo sutartį ir ji galioja visam Sutarties galiojimo periodui; 

2.1.4. Kredito gavėjas pateikė atitinkamos Bankui priimtinos formos dokumentus: Kredito gavėjo veiklos dokumentus, kompetentingo Kredito gavėjo organo sprendimą dėl Sutarties sudarymo ir sutarties sąlygų, direktoriaus paskyrimo ar įgalioto asmens įgaliojimą, asmens tapatybės dokumentą, kompetentingo Kredito gavėjo organo sprendimą dėl Užtikrinimo priemonių sandorių sudarymo, naujausias audituotas ir tarpines ataskaitas, ketvirtines įkeistų atsargų ir gautinų sumų detalizacijas bei kitus Banko pareikalautus dokumentus; 

2.1.5. Nepaaiškėja, kad Sutartyje nurodyti Kredito gavėjo pareiškimai ir patvirtinimai yra neteisingi ir (ar) klaidingi; 

2.1.6. Nėra Sutarties nutraukimo pagrindų ar nepaaiškėja kitų aplinkybių, keliančių abejonių dėl Kredito gavėjo ir/arba Laiduotojo galimybių grąžinti Kreditą ir/arba tinkamai įvykdyti kitas Sutarties sąlygas; 

2.1.7. Kredito gavėjas ir (arba) už Kredito gavėjo prievoles laiduojantys (garantuojantys, ar kitaip prievolių įvykdymą užtikrinantys) asmenys įvykdė visus kitus šioje Sutartyje ir (arba) jos prieduose tiesiogiai įvardintas Kredito suteikimo sąlygas. 

2.1.8. Kredito gavėjas įvykdė ir toliau vykdo visus sutartyje numatytus įsipareigojimus. 

2.2. Bankas turi teisę savo nuožiūra suteikti kreditą nepriklausomai nuo to, ar įvykdytos visos išankstinės sąlygos, taip pat atidėti išankstinių sąlygų įvykdymą. 

2.3. Jei iki Kredito lėšų išmokėjimo bet kuri iš Sutarties bendrųjų sąlygų 2.1. punkte nurodytų sąlygų nevykdoma ir (arba) buvo gauta neigiama informacija apie Kredito gavėjo mokumą (pavyzdžiui, informacija apie Kredito gavėjo sunkumus vykdant finansinius įsipareigojimus, neigiamus Kredito gavėjo finansinius rodiklius, Kredito gavėjo skolas valstybės institucijoms arba taikomus areštus ir pan.), Bankas turi teisę sustabdyti Kredito lėšų išmokėjimą ir vienašališkai nutraukti Sutartį. Bankas neprivalo nurodyti tokio sprendimo motyvų. Šiuo atveju Bankas turi teisę nutraukti Sutartį nuo Banko pranešime nurodytos dienos. Tokiu atveju Kredito gavėjo Bankui pagal Sutartį sumokėti mokesčiai (Kredito administravimo mokestis, taip pat bet kokie mokesčiai susiję su Užtikrinimo priemonių suteikimu, be kita ko, Hipotekos (įkeitimo) sutarties, įskaitant jos pakeitimus, notariniu patvirtinimu, įregistravimu ir išregistravimu hipotekos įstaigoje, Įkeičiamo turto vertinimu (pakartotiniu vertinimu), draudimu ir kt.) Kredito gavėjui negrąžinami ir Kredito gavėjo dėl to patirti nuostoliai (jeigu tokių būtų) neatlyginami. Jei Kredito administravimo mokestis nebuvo sumokėtas, Kredito gavėjas privalo jį sumokėti Bankui. 

2.4. Kredito gavėjas turi teisę iš anksto raštu informavęs Banką atsisakyti imti visą arba dalį Kredito, jei sumoka Bankui visas iki tol pagal Sutartį mokėtinas pinigų sumas (įskaitant, tačiau neapsiribojant: Kredito administravimo mokestį, Įsipareigojimo mokestį, nurodytus Specialiosiose sąlygose). 

2.5. Jeigu iki Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyto Kredito paėmimo termino pabaigos Kredito gavėjas paima ne visą Kredito sumą, tai Kredito gavėjo nepaimta Kredito suma proporcingai sumažinamos visos grąžintinos Kredito dalys. 

2.6. Visą Kredito sumą Kredito gavėjas turi teisę paimti iki Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyto Kredito paėmimo termino. Suėjus kredito paėmimo terminui Bankas turi teisę neišduoti Kredito vien dėl termino praleidimo. 

2.7. Bankas neatsako už Kredito gavėjo bet kuriuo tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, susijusius su Kredito lėšų neišmokėjimu, jeigu Bankas nesuteikdamas Kredito veikė pagal Sutarties nuostatas. 

3. KREDITO GRĄŽINIMAS 

3.1. Kredito gavėjas įsipareigoja grąžinti Bankui visą jam pagal Sutartį suteiktą Kreditą sumomis ir terminais, nurodytais Mokėjimų grafike (jei taikoma), pradedant grąžinimą nuo Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytos Kredito grąžinimo pradžios datos ir grąžinti visą paimtą Kreditą ne vėliau kaip iki galutinio Kredito grąžinimo termino. 

3.2. Jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose ar Sutarties prieduose nenumatyta kitaip, Kredito grąžinimo įmokos ir Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytos Palūkanos mokamos kiekvieną mėnesį Mokėjimo grafike nurodytą Mokėjimo dieną. Įmokų dydį apskaičiuoja ir Mokėjimų grafiką sudaro bei pakeičia Bankas vienašališkai. 

3.3. Visi Kredito gavėjo mokėjimai privalo būti atliekami į šioje Sutartyje nurodytą Sąskaitą ta valiuta, kuria išmokėta Kreditas, išskyrus, kai atskirose Sutarties nuostatose aiškiai nurodoma kitaip. 

3.4. Kredito gavėjas neatšaukiamai sutinka, jog visus pagal Sutartį Kredito gavėjo mokėjimus Bankas suėjus šių sumų mokėjimo terminui nurašytų nuo Sąskaitos. Laikoma, kad Kredito gavėjo pagal Sutartį mokėtinos sumos yra Bankui sumokėtos nuo mokėtinų sumų nurašymo nuo Sąskaitos momento. 

3.5. Jeigu Sąskaitoje esančio lėšų likučio nepakanka, Bankas turi teisę nurašyti trūkstamą pinigų sumą nuo kitų Kredito gavėjo sąskaitų. 

3.6. Jei skiriasi kredito valiuta ir Sąskaitoje esančių lėšų valiuta, tai Bankas nurašo Sąskaitoje esančią lėšų sumą, reikalingą mokėjimas Bankui sumokėti, pagal nurašymo dieną Banko nustatytą Sąskaitoje esančių lėšų valiutos ir kredito valiutos kursą. 

3.7. Kredito gavėjas, įspėjęs Banką raštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų, turi teisę grąžinti Kreditą ar jos dalį prieš Sutarties specialiosiose sąlygose ir/ar Mokėjimų grafike nustatytus (-tą) terminus (-ą). Jeigu Kredito gavėjas grąžina Kreditą ar jo dalį anksčiau Sutarties specialiosiose sąlygose ir (ar) Mokėjimų grafike nustatyto Kredito ar jo dalies grąžinimo termino, tai jis kartu su grąžinamu Kreditu ar jo dalimi turi sumokėti Bankui Sutarties specialiosiose sąlygose numatytą priešlaikinio Kredito grąžinimo mokestį. Jeigu Kredito gavėjas grąžina Kreditą ar jos dalį anksčiau Sutarties specialiosiose sąlygose ir (ar) Mokėjimų grafike nustatyto Kredito ar jos dalies grąžinimo termino ir apie tai šiame punkte nustatytu terminu neįspėja Banko, Kredito gavėjas tokiu atveju įsipareigoja sumokėti ir visas palūkanas, kurias už tokią iš anksto grąžinamą Kredito dalį Kredito gavėjas būtų turėjęs mokėti Bankui iki Sutartyje ar prieduose nustatytos kredito grąžinimo datos. 

3.8. Jei Kredito gavėjas grąžina prieš nustatytus terminus dalį negrąžinto Kredito, tai laikoma, kad Kredito gavėjas grąžino tas Kredito dalis, kurių Sutartyje numatyti grąžinimo terminai yra anksčiausi. 

3.9. Tuo atveju, jeigu Kredito gavėjas turės įsiskolinimų Bankui tiek pagal Sutartį, tiek ir pagal kitas tarp Banko ir Kredito gavėjo sudarytas sutartis ir Bankas gaus iš Kredito gavėjo mažesnę sumą nei visa Kredito gavėjo Bankui mokėtina suma, tai Bankas, nepriklausomai nuo Kredito gavėjo nurodytos mokėjimo paskirties, savo nuožiūra paskirstys, kokiu eiliškumu ir kokie įsipareigojimai bus dengiami iš Banko gautos sumos. 

4. PALŪKANŲ SKAIČIAVIMAS IR MOKĖJIMAS 

4.1. Už visą naudojimąsi Banko suteiktomis Kredito piniginėmis lėšomis laikotarpį, iki nustatytų Kredito sumų grąžinimo terminų, Kredito gavėjas moka Bankui Specialiosiose sąlygose nustatytas Palūkanas, kurios skaičiuojamos nuo faktiškai suteiktos ir dar negrąžintos Kredito sumos. Apskaičiuojant Palūkanas kiekvienam faktiniam mėnesiui, laikoma, kad toks atitinkamas mėnuo turi faktinį kalendorinių dienų skaičių, o metai turi 360 dienų. 

4.2. Palūkanos skaičiuojamos nuo pirmos Kredito suteikimo dienos iki Sutartyje ar jos prieduose nustatyto Kredito sugrąžinimo termino Bankui dienos. Jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose ir / ar Mokėjimų grafike nenurodyta kitaip, Palūkanos mokamos laikantis šių sąlygų:

4.2.1. Pirmos Palūkanos, priskaičiuotos už laikotarpį nuo faktiškos Kredito ar jos dalies suteikimo dienos iki artimiausios po to einančios Mokėjimo dienos, sumokamos tą Mokėjimo dieną; 

4.2.2. Kitos Palūkanos, priskaičiuotos už laikotarpį nuo kiekvienos Mokėjimo dienos (imtinai) iki sekančios Mokėjimo dienos, sumokamos už praėjusį laikotarpį kiekvieną Mokėjimo dieną; 

4.2.3. Tuo atveju, jei viso Kredito grąžinimo data nesutampa su Mokėjimo diena, visos priskaičiuotos Palūkanos turi būti sumokėtos viso Kredito grąžinimo Bankui dieną. 

4.3. Laiku nesumokėjus Bankui bet kurių pagal sutartį mokėtinų sumų arba nutraukus sutartį Banko iniciatyva dėl Kredito Gavėjo kaltės, siekiant kompensuoti Banko patiriamą žalą bei atlyginti patiriamus nuostolius, taip pat dėl mokėjimo terminų praleidimo padidėjusio Kredito Gavėjo rizikingumo, Kredito Gavėjas moka sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas Kompensacines palūkanas. Aiškumo dėlei, Šalys susitaria, jog už visą laikotarpį, nuo bet kurios Kredito grąžinimo įmokos mokėjimo termino pabaigos arba nuo sutarties nutraukimo dienos, iki tokios įmokos faktinio grąžinimo dienos, Klientas moka tik Kompensacines palūkanas. 

5. ĮSIPAREIGOJIMO IR ADMINISTRAVIMO MOKESČIAI

5.1. Įsipareigojimo mokestis skaičiuojamas nuo nepaimtos Kredito sumos, laikant, kad metuose yra 360 dienų, o mėnesyje – kalendorinis dienų skaičius. Įsipareigojimo mokestis skaičiuojamas nuo Sutarties pasirašymo dienos iki atitinkamo Kredito paėmimo termino pabaigos. 

5.2. Įsipareigojimo mokestis mokamas kiekvieną mėnesį Sutartyje nustatyta palūkanoms mokėti tvarka ir terminais. 

5.3. Kredito gavėjas įsipareigoja Sutarties pasirašymo dieną sumokėti Bankui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio vienkartinį Administravimo mokestį, kuris nėra negrąžinamas Kredito gavėjui, net jei Bankas nusprendžia neišduoti Kredito ar nutraukti Sutartį. Bankas pasilieka teisę atidėti Kredito gavėjo administravimo mokesčio mokėjimą juridiniams asmenims (klientams) iki kitos atitinkamos sutarties įmokos bei apyvartinėms paskoloms nurašyti kliento administravimo mokestį nuo išmokamos kredito sumos. 

6. KREDITO GAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Kredito gavėjas turi teisę:

6.1.1. Šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis grąžinti visą Kreditą ar jos dalį anksčiau nei Sutarties specialiosiose sąlygose ir/arba Mokėjimų grafike numatyti grąžinimo terminai (-as); 

6.1.2. Susipažinti su savo, savo darbuotojų asmens duomenimis, tvarkomais Banke, bei reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymą išskyrus saugojimą, jeigu yra nustatyta, kad tvarkomi asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. Tuo atveju, jeigu Kredito gavėjas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, turi teisę raštu reikalauti Banko nedelsiant sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą; 

6.1.3. Negalint tinkamai vykdyti Sutartimi prisiimtų finansinių įsipareigojimų raštu kreiptis į Banką dėl Kredito sąlygų pakeitimo

6.1.4. Kitas Sutartyje ir/ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises. 

6.2. Kredito gavėjas įsipareigoja:

6.2.1. Naudoti Kreditą pagal Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą paskirtį; 

6.2.2. Sudaryti su Banku Užtikrinimo priemonių sutartis, nurodytas sutarties specialiosiose sąlygose, ir/ar užtikrinti jų sudarymą (jei prievolių pagal sutartį įvykdymą užtikrina trečiasis asmuo) bei, jei tai numato Lietuvos Respublikos teisės aktai, įregistruoti Užtikrinimo priemonių sutartis atitinkamose institucijose. Šiame punkte numatyti Kredito Gavėjo įsipareigojimai apima ir visų dokumentų, reikalingų Užtikrinimo priemonių sutartims tinkamai sudaryti, pateikimą; 

6.2.3. Apmokėti Užtikrinimo priemonių sandorių parengimo, sudarymo, pakeitimo, papildymo, įvertinimo, įregistravimo ir visas kitas išlaidas ir su tuo susijusius mokesčius, įskaitant, bet neapsiribojant Hipotekos (įkeitimo) sutarties(-čių) notarinio patvirtinimo ir įregistravimo Hipotekos registre, taip pat pakeitimų bei išregistravimo išlaidas; 

6.2.4. Sutartyje numatytais terminais priimti ir grąžinti Kreditą kartu su mokėtinomis Palūkanomis bei vykdyti kitus Sutartyje numatytus mokėjimus Bankui; 

6.2.5. Laiku nesumokėjus Bankui pagal sutartį mokėtinų sumų mokėti Kompensacines palūkanas, nurodytas sutarties specialiosiose sąlygose nuo negrąžintos Kredito sumos iki visiško skolos sumokėjimo Bankui dienos, nepriklausomai nuo Kredito sutarties nutraukimo; 

6.2.6. Nedelsiant atlyginti Bankui visas jo patirtas išlaidas, susijusias su skolos pagal Sutartį išieškojimu. 

6.2.7. Be Banko išankstinio raštiško sutikimo Kredito gavėjas negali:

6.2.7.1. parduoti, dovanoti, mainyti ar kitaip perleisti, įkeisti, išnuomoti, suteikti panaudai ar kitaip perduoti tretiesiems asmenims Įkeičiamą turtą (juo disponuoti), bloginti jo būklę, apsunkinti ir suvaržyti jo bet kokia daiktine ar prievoline teise ar bet kokiais kitais būdais; 

6.2.7.2. vykdyti susijungimus, išskaidymus, atsiskyrimus, sujungimus ar kitus panašius Kredito gavėjo struktūros pakeitimus, kurie galėtų iš esmės neigiamai paveikti Banko poziciją; 

6.2.7.3. keisti Kredito gavėjo teisinį statusą ar veiklos sritį; 

6.2.7.4. perleisti savo teises ir / ar pareigas pagal Sutartį tretiesiems asmenims; 

6.2.7.5. laiku neįvykdžius bet kokių mokėjimo įsipareigojimų Bankui tuo pačiu metu investuoti į kitas įmones; 

6.2.7.6. nutraukti Kredito gavėjo verslą, jį esmingai sumažinti arba perduoti kitai šaliai; 

6.2.7.7. mažinti Kredito gavėjo įstatinį kapitalą; 

6.2.7.8. vykdyti svarbius pakeitimus tarp Kredito gavėjo akcininkų, pavyzdžiui kai vienas akcininkas arba grupė susijusių asmenų siekia sukoncentruoti daugiau kaip 10 (dešimt) procentų akcijų. 

6.2.8. Banko nurodymu atlikti Įkeičiamo turto vertinimą bei jį periodiškai atnaujinti. Jeigu Banko nurodymu atlikus Įkeičiamo turto vertinimą paaiškėja, jog Bankui Įkeičiamo turto vertė yra mažesnė negu Kredito suma arba Bankui Įkeičiamo turto vertė sumažėjo dėl Kredito gavėjo kaltės ir / ar išanalizavus Kredito gavėjo finansinę būklę paaiškėja, jog Kredito gavėjas nebegalės laiku ir tinkamai įvykdyti įsipareigojimų pagal Sutartį, tai Kredito gavėjas Bankui pareikalavus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų turi pateikti papildomų Užtikrinimo priemonių ir/ar grąžinti tokią Kredito dalį, kurios Bankas pareikalavo raštu; 

6.2.9. Saugoti ir tvarkyti Įkeičiamo turto teisinę ir techninę dokumentaciją, įrašant ir registruojant visus daromus pakeitimus ir pateikti ją per 7 (septynias) dienas nuo Banko pareikalavimo; 

6.2.10. Bankui paprašius suteikti visą informaciją apie įkeičiamo turto būklę, sudaryti galimybę šį turtą apžiūrėti gyvai. 

6.2.11. Pateikti Bankui tokią informaciją žemiau nurodytais terminais ir tvarka:

6.2.11.1. Kredito gavėjo vadovo ir vyr. finansininko pasirašytas bei Kredito gavėjo antspaudu, jei taikoma, patvirtintas Kredito gavėjo ir / arba Kredito gavėjo įmonių grupės, Laiduotojo metines ataskaitas su priedais ir auditoriaus ataskaitą, parengtą vadovaujantis Tarptautiniais apskaitos standartais – per 4 (keturis) mėnesius nuo kiekvienų atitinkamų finansinių metų pabaigos; 

6.2.11.2. Kredito gavėjo vadovo ir vyr. finansininko pasirašytas bei Kredito gavėjo antspaudu, jei taikoma, patvirtintas Kredito gavėjo ir / arba Kredito gavėjo įmonių grupės, Laiduotojo tarpines finansines ataskaitas – kas ketvirtį, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį po ataskaitinio ketvirčio pabaigos, taip pat įkeistų atsargų ir gautinų sumų detalizacijas. 

6.2.12. Nepriklausomai nuo Kredito gavėjo teisinės formos Sutarties galiojimo metu, per 7 (septynias) dienas nuo Banko pareikalavimo, pateikti bet kokius finansinius dokumentus, reikalingus Kredito gavėjo finansinei būklei nustatyti, o taip pat įrodymus, kad Kredito gavėjas vykdė bei vykdo savo įsipareigojimus kitoms kredito bei finansų įstaigoms. Bankui pateikiami dokumentai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir buhalterinės apskaitos reikalavimus; 

6.2.13. Kredito gavėjas privalo nedelsdamas, be ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas, raštu informuoti Banką, jeigu: 6.2.13.1. keičiasi bet kokie Kredito gavėjo duomenys, fiksuojami valstybiniuose registruose, ir (arba) keičiasi Kredito gavėjo įstatai; 

6.2.13.2. keičiasi bet kokie Laiduotojo duomenys, fiksuojami valstybiniuose registruose, ir / arba keičiasi Laiduotojo įstatai; 

6.2.13.3. keičiasi Kredito gavėjo valdymo organų nariai ir / arba auditorius; 

6.2.13.4. Kredito gavėjo kompetentingas valdymo organas nusprendžia reorganizuoti, nutraukti veiklą (likviduotis be teisių perėmimo) arba kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba pradėti neteisminę bankroto procedūrą arba dėl šių procedūrų į teismą kreipiasi kiti asmenys; 

6.2.13.5. Laiduotojo kompetentingas valdymo organas nusprendžia reorganizuoti, nutraukti veiklą (likviduotis be teisių perėmimo) arba kreiptis į teismą dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo arba pradėti neteisminę bankroto procedūrą; 

6.2.13.6. miršta Laiduotojas; 

6.2.13.7. esmingai keičiamos Kredito gavėjo investicijos kitose įmonėse; 

6.2.13.8. teisme ar kitoje ginčus nagrinėjančioje institucijoje Kredito gavėjui pareikštas reikalavimas arba areštuojamas visas ar dalis Kredito gavėjo turto ar kitaip apribojamos nuosavybės teisė į jį, arba Kredito gavėjui iškelta baudžiamoji byla; 

6.2.13.9. Kredito gavėjui paskiriamos valstybės institucijų sankcijos, kurios galėtų smarkiai neigiamai paveikti Kredito gavėjo verslą, turtą ar finansinę būklę; 

6.2.13.10. Banko naudai įkeistas turtas yra sunaikintas, sužalotas ar dėl kitų priežasčių sumažėjo jo vertė; 

6.2.13.11. Pateikiama pretenzija į Bankui įkeistą turtą; 

6.2.13.12. Kredito gavėjas negalės tinkamai vykdyti Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų; 

6.2.13.13. įvyksta kiti svarbūs pasikeitimai, galintys turėti įtakos Sutarties vykdymui (pvz. inicijuojama Kredito gavėjo bankroto arba restruktūrizavimo procedūra ar kt.) ir kokių su tuo susijusių priemonių ėmėsi Kredito gavėjas. 

6.2.14. Pateikti per Banko nurodytą terminą Bankui priimtiną papildomą Užtikrinimo priemonę, jei to pareikalauja Bankas Sutarties bendrųjų sąlygų numatytais atvejais; 

6.2.15. Jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose yra numatytas paskolų subordinavimas, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Kredito sutarčių su trečiaisiais asmenimis sudarymo pateikti Bankui priimtinos formos ir turinio susitarimą (-us), kuriuo(-iais) būtų subordinuotos Kredito gavėjo Kredito, gautos iš trečiųjų asmenų, Kredito pagal šią Sutartį atžvilgiu; 

6.2.16. Supažindinti (informuoti) trečiuosius asmenis, užtikrinusius/ketinančius užtikrinti Kredito gavėjo prievolių pagal Sutartį įvykdymą, ir (arba) su Sutarties vykdymu susijusius asmenis su pagrindinėmis Sutarties sąlygomis ir jų pakeitimais; 

6.2.17. Vykdyti kitas Sutartyje ir/ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas pareigas. 

6.3. Jeigu Sutartis sudaryta su keliais Kredito gavėjais (Klientais), visi Kredito gavėjai turi solidarią pareigą vykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus Banko naudai, nepriklausomai nuo to, ar Kredito lėšomis buvo tenkinami jų visų, ar tik vieno iš jų poreikiai. 

7. BANKO TEISĖS IR PAREIGOS 

7.1. Bankas turi teisę:

7.1.1. Be atskiro įspėjimo visiškai ar iš dalies atsisakyti suteikti Kreditą ar jo dalį, jei po Sutarties pasirašymo Kredito gavėjas nevykdo (ar neįvykdo) Sutartyje numatytų Kredito suteikimo sąlygų; 

7.1.2. Nurodyti Kredito gavėjui kitą banko sąskaitą, į kurią turi būti grąžinama Kreditas ir atliekami kiti mokėjimai pagal Sutartį; 

7.1.3. Atsisakyti vertinti finansinių įsipareigojimų nevykdančio Kredito gavėjo skolos pertvarkymo galimybes, jei Kredito gavėjas nepateikia Bankui reikiamos informacijos, tokia Banko turima informacija neleidžia pagrįstai prognozuoti Kredito gavėjo pajamų ir išlaidų, Kredito gavėjas atsisako bendradarbiauti ir (ar) pateikia melagingą arba tikrovės neatitinkančią informaciją; 

7.1.4. Fiksuoti Įkeičiamo turto būklę, reikalauti ir gauti iš Kredito gavėjo visą Bankui reikalingą informaciją ir dokumentus, susijusius su Kredito gavėjo finansine ir turtine padėtimi. Kredito gavėjas neatšaukiamai sutinka ir suteikia Bankui ir (ar) Banko pasitelktiems tretiesiems asmenims teisę šiame punkte nurodytais tikslais fotografuoti, daryti garso ir vaizdo įrašus; 

7.1.5. Reikalauti iš Kredito gavėjo pateikti dokumentus, patvirtinančius Kredito panaudojimą pagal Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą tikslą bei Kredito gavėjo finansinę būklę patvirtinančius dokumentus ir informaciją; 

7.1.6. Pateikti informaciją apie Kredito gavėją asmenims, užtikrinusiems Kredito gavėjo prievolių įvykdymą (Laiduotojams, Įkeičiamo turto savininkams ir pan.), susijusioms įmonėms, tretiesiems asmenims, teikiantiems Bankui paslaugas, atliekantiems Banko auditą ir pan. (kiek tai būtina minėtoms paslaugos suteikti), Lietuvos bankui, kuris tvarko paskolų rizikos duomenų bazę, kitiems asmenims – Lietuvos Respublikos įstatymuose ar Sutartyje numatytais kitais atvejais arba kai Kredito gavėjas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje numatytus įsipareigojimus; 

7.1.7. Savo nuožiūra bet kada ir be jokių apribojimų perleisti visas Banko į Kredito gavėją įgytas reikalavimo teises ar jų dalį, kilusias iš Sutarties ir (ar) Užtikrinimo priemonių sutarčių, tiek atlygintinai, tiek ir neatlygintinai, Banko pasirinktiems asmenims; 

7.1.8. Pasirinkti, kokiu eiliškumo ir kurias Užtikrinimo priemones realizuoti nepriklausomai nuo Kredito gavėjo duodamo priešingo nurodymo; 

7.1.9. Pareikalauti papildomos Užtikrinimo priemonės, jeigu:

7.1.9.1. Banko naudai įkeisto turto vertė sumažėja daugiau kaip 15% nuo turto rinkos vertės Sutarties sudarymo metu; 

7.1.9.2. Įvyksta bet kuri iš Sutarties bendrųjų sąlygų 11.1 punkte nurodytų aplinkybių; 

7.1.9.3. Pradedama juridinio asmens, pateikusio Kredito gavėjo prievolių pagal Sutartį Užtikrinimo priemonę, reorganizavimo, restruktūrizavimo, bankroto arba likvidavimo procedūra; 

7.1.9.4. Atsiranda kitos aplinkybės, kurios, Banko nuomone, pateisina tokį reikalavimą yra pagrįstai būtinos reikalavimams užtikrinti. 

7.1.10. Jeigu Bankas bet kuriuo metu gauna iš Kredito gavėjo mažesnę sumą nei jo mokėtina pagal Sutartį suma, savo nuožiūra paskirstyti tokį mokėjimą Kredito gavėjo įsiskolinimo dengimui, nežiūrint į jokį kitą Kredito gavėjo duodamą priešingą nurodymą. 

7.1.11. Bankas turi teisę nedelsiant pateikti apmokėjimui šios Sutarties vykdymo užtikrinimui išduotą vekselį (kai toks yra išduotas) Kredito gavėjui ir už vekselio apmokėjimą laidavusiems asmenims, jeigu Kredito gavėjas yra neįvykdęs prievolės laiku apmokėti bet kurios pagal šią Sutartį mokėtinos sumos Bankui arba jeigu Bankui kyla pagrįstų abejonių, kad Kredito gavėjas yra (ar gali tapti) nemokus arba prieš Kredito gavėją pradėta (ar gali būti pradėta) bankroto arba restruktūrizavimo procedūra, Kredito gavėjas yra (ar gali būti) likviduotas arba reorganizuojamas, egzistuoja kitos aplinkybės, kurios kelia abejonių dėl Kredito gavėjo ir/arba Kredito gavėjo laiduotojo (garanto) galimybių tinkamai įvykdyti Sutarties sąlygas (pvz. Kredito gavėjas turi skolų valstybės institucijoms, Kredito gavėjo turtui pritaikomas areštas ir pan.). 

7.1.12. Kitas Sutartyje ir/ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises. 

7.2. Bankas privalo:

7.2.1. Suteikti Kredito gavėjui Kreditą Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis; 

7.2.2. Įskaityti anksčiau grąžinamą Kreditą ar jos dalį Sutarties bendrųjų sąlygų numatyta tvarka; 

7.2.3. Neatskleisti Kredito gavėjo, jo darbuotojų asmens duomenų ir kitos konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Sutartyje numatytas išimtis; 

7.2.4. Priimti Kredito gavėjo prašymus, skundus, kitus reikalavimus ir į juos atsakyti įstatymų nustatyta tvarka ir terminais; 

7.2.5. Nesudaryti kliūčių Kredito gavėjui tinkamai ir laiku vykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį bei vykdyti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtintą šalių pareigą bendradarbiauti ir kooperuotis; 

7.2.6. Stebėti Kredito gavėjo Sutartimi prisiimtų finansinių įsipareigojimų Bankui vykdymą ir informuoti Kredito gavėją apie nevykdomus įsipareigojimus; 

7.2.7. Kai Kredito gavėjas kreipiasi į Banką raštu – sudaryti sąlygas konfidencialiai aptarti finansinių įsipareigojimų nevykdymo priežastis ir, jei tai objektyviai įmanoma (jei yra objektyvių duomenų, jog Kredito gavėjas sugebės grąžinti susidariusią skolą ir toliau tinkamai vykdyti prisiimtus sutartinius įsipareigojimus), pasiūlyti galimus ir Bankui priimtinus skolos pertvarkymo būdus; 

7.2.8. Kredito gavėjo prašymu peržiūrėti Kredito gavėjui taikomas įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo Užtikrinimo priemones; 

7.2.9. Vykdyti kitas Sutartyje ir/ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas pareigas. 

7.3. Tuo atveju, jeigu tarp Kredito gavėjo ir Banko galioja kitos sutartys arba susitarimai, pagal kuriuos arba kitais pagrindais Šalys turi tarpusavio įsipareigojimų, Bankas bet kokį Kredito gavėjo atliktą apmokėjimą Bankui arba bet kokią mokėtiną Kredito gavėjui sumą, neatsižvelgiant į tai, koks nurodytas mokėjimo pagrindas ir paskirtis, turi teisę savo nuožiūra, vienašališkai įskaityti kaip apmokėjimą Bankui pagal bet kokią sutartį, susitarimą arba bet kokiu kitokiu teisėtu pagrindu. Bankas taip pat turi teisę užskaityti iš Kredito gavėjo gautą mokėjimą pagal bet kurią Kredito gavėjui išrašytą sąskaitą, nepaisant Kredito gavėjo nurodytos mokėjimo paskirties. 

8. DRAUDIMAS

8.1. Jei Sutarties specialiose sąlygose nenurodyta kitaip, Bankui Įkeičiamas turtas, išskyrus žemės sklypus, sąskaitas ir turtines teises (jei tokios įkeičiamos), draudžiamas toliau šiame Sutarties skyriuje numatytomis sąlygomis. 

8.2. Įkeičiamas turtas yra draudžiamas Banko naudai, todėl Įkeičiamo turto draudimo sutartyje turi būti nurodyta, kad draudimo išmokos gavėjas yra Bankas. Kredito gavėjas įsipareigoja pateikti Bankui turto ir / ar kitokį draudimo polisą, kuriame naudos gavėju būtų nurodytas Bankas, bei įmokų sumokėjimą patvirtinančius dokumentus. 

8.3. Įkeičiamas turtas draudžiamas visam Sutarties galiojimo laikotarpiui, įskaitant ir laikotarpį nuo Kredito grąžinimo paskutinės dienos iki visiško prievolių pagal Sutartį įvykdymo, jei Kredito gavėjas Sutartyje nustatytais terminais negrąžina Kredito, Palūkanų ar neatlieka kitų mokėjimų Bankui pagal Sutartį. 

8.4. Draudimo apsaugos galiojimo terminas – ne trumpesnis nei Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytas galutinis Kredito lėšų grąžinimo terminas plius trys mėnesiai. 

8.5. Įkeičiamas turtas draudžiamas Bankui priimtinoje draudimo bendrovėje. 

8.6. Nekilnojamojo turto draudimo suma turi būti ne mažesnė nei turto atkuriamoji (statybinė) vertė, kilnojamojo turto draudimo suma turi būti ne mažesnė nei turto rinkos ar likutinė (balansinė) vertė. Atskirais atvejais ir Bankui raštu sutikus įkeičiamas turtas gali būti draudžiamas proporciniu draudimu (draudimo suma mažesne už turto vertę). 

8.7. Nekilnojamasis turtas turi būti draudžiamas nuo sunaikinimo ar sugadinimo dėl ugnies, vandens poveikio (vandentiekio, šildymo sistemos, kanalizacijos avarijos ir pan.), trečiųjų asmenų neteisėtos veikos (padegimo, sprogimo ir kt.), gamtinių jėgų (potvynio, audros, liūties, krušos, gausaus prisnigimo, grunto suslūgimo ir pan.), išskyrus atvejus, kai Įkeičiamas turtas dar yra statomas. Kilnojamasis turtas turi būti draudžiamas nuo sunaikinimo ar sugadinimo dėl ugnies, vandens poveikio (vandentiekio, šildymo sistemos, kanalizacijos avarijos ir pan.), trečiųjų asmenų neteisėtos veikos (padegimo, sprogimo ir kt.), gamtinių jėgų (potvynio, audros, liūties, krušos, gausaus prisnigimo, grunto suslūgimo ir pan.), autoįvykių, vagystės, daikto pažeidimo dėl bet kokių asmenų veiksmų, daikto pažeidimo jį gabenat ar bet kokiu būdu atsiskyrus nuo tvirtinimo konstrukcijų. 

8.8. Tais atvejais, kai Įkeičiamas turtas yra nebaigtas statyti, jis draudžiamas statybų draudimu. Pasibaigus statybų draudimui, Kredito gavėjas įkeistą daiktą turi apdrausti nuo visų rizikų kaip numatyta Sutarties bendrųjų sąlygų 8.7 punkte. 

8.9. Kredito gavėjo pareiga užtikrinti, kad Įkeičiamo turto draudimas galioja ir tuo atveju, jeigu Hipotekos (įkeitimo) sutartį ir (arba) draudimo sutartį turi sudaryti tretieji asmenys. 

8.10. Kredito gavėjas įsipareigoja nekeisti Įkeičiamo turto draudimo sutarties sąlygų be Banko rašytinio sutikimo. 

8.11. Bankas gautą draudimo išmoką turi teisę naudoti Kredito gavėjo įsiskolinimui pagal Sutartį dengti. Jei yra padengiamas visas įsiskolinimas pagal Sutartį, likusi draudimo išmokos suma yra pervedama Įkeičiamo turto savininkui. 

8.12. Kredito gavėjas sutinka, kad Bankas gautų informaciją iš draudimo įmonės apie Įkeičiamo turto draudimą ir jo sąlygas, draudimo įmokos sumokėjimą ar nesumokėjimą, draudimo sutarties pratęsimą ar nepratęsimą. 

8.13. Jei Sutarties specialiose sąlygose nenurodyta kitaip, Įkeičiamas turtas turi būti įvertintas Bankui priimtinų nepriklausomų turto vertintojų. Įkeičiamas turtas turi būti pakartotinai įvertintas pagal Banko pareikalavimą. 

8.14. Kredito gavėjas, Bankui pareikalavus, privalo raštu informuoti Banką apie tai, kaip jis vykdo (įvykdė) draudimo įsipareigojimus pagal Sutartį. 

8.15. Bankas turi teisę, su kuria Kredito gavėjas sutinka ir jai neprieštarauja, Kredito gavėjo sąskaita pagal Sutarties sąlygas atlikti Įkeisto turto vertinimą ir apdrausti Banko naudai Įkeičiamą turtą iki visų Kredito gavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį tinkamo įvykdymo. Tokiu atveju Kredito gavėjas privalo padengti atitinkamus Banko patirtus kaštus, įskaitant, bet neapsiribojant periodines draudimo įmokas. 

8.16. Kredito gavėjas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas Kredito gavėjui sužinojus apie draudžiamąjį įvykį (ar potencialų draudžiamąjį įvykį) raštu informuoti Banką apie tokį įvykį, dėl kurio buvo sugadintas ar sunaikintas Įkeičiamas turtas. 

9. FINANSINIO UŽTIKRINIMO SUSITARIMAS

9.1. Kredito gavėjas ir Bankas susitaria, jog ši Sutartis (atitinkamos jos sąlygos) tuo pačiu metu yra ir finansinio užtikrinimo susitarimas ir jo pagrindu visos esamos ir būsimos lėšos Sąskaitoje bei kitose Kredito gavėjo Banke tiek Sutarties sudarymo momentu, tiek vėliau atidarytose sąskaitose, tiek piniginiai indėliai esantys Banke bei kitos Kredito gavėjo lėšos perduotos Bankui bet kokiais pagrindais yra finansinis užstatas be nuosavybės teisės perdavimo, kaip tai apibrėžta LR Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatyme, net jeigu ir nėra atskirai pažymima apie jų kaip finansinio užstato statusą jų perdavimo metu (toks statusas suteikiamas Sutartimi) ir yra įkeistos Bankui užtikrinant Sutartyje numatytų Kredito gavėjo įsipareigojimų įvykdymą. Jei minėtam turtui dėl kokių nors priežasčių nėra taikomas finansinio užstato statusas (nėra pripažįstama finansinio užtikrinimo susitarimu), jis laikomas įkeistu Bankui pagal paprastą rašytinę įkeitimo sutartį, kai įkeistas turtas perduodamas Banko žinion, užtikrinant pagrindinę Kredito gavėjo prievolę pagal Sutartį, iš jos atsirandančias palūkanas, netesybas bei nuostolius, kuriuos Bankas gali patirti dėl prievolių pagal Sutartį nevykdymo (tai yra, įkeitimu užtikrinama tiek pagrindinė prievolė bei iš jos atsirandančios palūkanos, tiek maksimaliojo įkeitimo suma, nurodyta Sutarties specialiosiose sąlygose). Pasikeitus Sąskaitos ar kitų sąskaitų numeriui, Sąskaitos ir kitų sąskaitų įkeitimas išlieka. Bankas turi teisę teikti informaciją kitiems asmenims apie Sąskaitos ir kitų sąskaitų įkeitimą (finansinio užtikrinimo susitarimą). Bankui pagal šio punkto nuostatas įkeičiamų lėšų (finansinio užstato) dydis atitinka neįvykdytos prievolės pagal Sutartį sumą. Kredito gavėjui leidžiama laisvai disponuoti įkeistomis (finansinio užstato) lėšomis (finansinį užstatą pakeisti, atsiimti), jei nėra nustatyti apribojimai pagal atskirus susitarimus ar kitas Sutarties sąlygas, ir tol, kol Bankas nepasinaudoja Sutartyje ar įstatymuose numatytomis teisėmis apriboti Kredito gavėjo teisę disponuoti lėšomis. Lėšos laikomos pateiktomis kaip finansinis užstatas, kai jos pervedamos į Kredito gavėjo sąskaitą Banke , įskaitant ir atvejus, kai lėšos pervedamos kitų asmenų pagal susitarimus su Kredito gavėju (šiuo atveju laikoma, kad jie perveda Kredito gavėjo nurodymu). Įkeistų lėšų užsienio valiuta vertė lygi lėšų sumai konvertuotai į Sutarties kredito valiutą pagal šioje Sutartyje taikomas valiutų konvertavimo taisykles. Kredito gavėjui nevykdant šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų (esant priverstinio vykdymo įvykiui), Bankas įgyja šioje Sutartyje numatytas teises įsipareigojimų nevykdymo atveju, o finansinio užstato atžvilgiu papildomai įgyja teisę vienašališkai jo sąskaita patenkinti finansiniu užstatu užtikrintą reikalavimą, nurašydamas lėšas nuo atitinkamos sąskaitos ir panaudodamas jas Kliento neįvykdytiems įsipareigojimams padengti (įskaityti). 

10. KREDITO GAVĖJO PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS 

10.1. Kredito gavėjas užtikrina, kad jis turi teisę ir visus reikiamus įgalinimus vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, sudaryti Sutartį, Užtikrinimo priemonių sandorius bei visus kitus susijusius sandorius ir šių sandorių sudarymas neprieštarauja ir neprieštaraus įstatymams, Kredito gavėjo pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis prisiimtiems įsipareigojimams, taip pat yra gauti visi reikalingi valstybės institucijų ar kitų asmenų leidimai Sutarčiai ir Užtikrinimo priemonių sutartims sudaryti. 

10.2. Kredito gavėjas patvirtina, kad asmenys, užtikrinantys Kredito gavėjo prievolių pagal Sutartį įvykdymą (be kita ko, Laiduotojai, Įkeičiamo turto savininkai, asmenys laiduojantys Kredito gavėjo išduodame vekselyje) Sutarties pasirašymo dieną turi pakankamai turto ir yra pajėgūs visa apimtimi užtikrinti Kredito gavėjo prievolių iš Sutarties įvykdymą. 

10.3. Kredito gavėjas užtikrina, kad Bankui pateiktoje paraiškoje bei kituose dokumentuose, pateiktuose Bankui ryšium su Kredito gavimu, nurodyti duomenys yra teisingi, be nutylėjimų ir atspindi faktinę padėtį. 

10.4. Kredito gavėjas patvirtina, kad visa informacija ir / ar finansinės ataskaitos, Kredito gavėjo pateiktos Bankui, yra teisingi, tikslūs bei neklaidinantys, tokia informacija ir / ar finansinės ataskaitos nenuslėpė jokios esminės informacijos, nuo tokios informacijos ir / ar finansinių ataskaitų pateikimo neįvyko niekas, kas darytų tą informaciją ir / ar finansines ataskaitas neteisingomis ar klaidinančiomis, visos prognozės ir teiginiai Kredito gavėjo pateikti Bankui buvo atlikti sąžiningai ir gera valia po tinkamo ir rūpestingo tyrimo; 

10.5. Kredito gavėjas pareiškia, kad Sutarties pasirašymo dieną jis neturi jokių kitų finansinių įsipareigojimų pagal kredito, Kredito, garantijos išleidimo, išperkamosios nuomos, finansinio lizingo, laidavimo, garantijos, turto įkeitimo sutartis (hipotekos ar įkeitimo lakštus), išskyrus tuos įsipareigojimus, kurie yra Šalims žinomi Sutarties pasirašymo dieną pagal Kredito gavėjo Bankui pateiktą paraišką Kreditui gauti ar kitą raštą. 

10.6. Kredito gavėjas patvirtina, kad Kredito gavėjas nėra nemokus, likviduojamas, reorganizuojamas ar administruojamas, jam nėra taikoma nemokumo, restruktūrizavimo ar analogiška procedūra, viso Kredito gavėjo turto, verslo ar jų dalies atžvilgiu nėra paskirtas administratorius arba kitas atitinkantis asmuo. 

10.7. Kredito gavėjas sutinka, kad Bankas rinktų visą Sutartyje nurodytą informaciją apie Kredito gavėją, tvarkytų jo (ar darbuotojų) asmens duomenis vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais šios Sutarties vykdymo ir (ar) pažeistų civilinių teisių gynimo tikslu. 

10.8. Kredito gavėjas pareiškia, kad teisme ar arbitraže šiuo metu nevyksta ir, kiek žinoma, -negresia joks bylinėjimasis, arbitražo ar administracinės procedūros, nėra valstybės institucijų paskirtų kokių nors sankcijų, kurios galėtų smarkiai neigiamai paveikti Kredito gavėjo verslą, turtą ar finansinę būklę, išskyrus iki Sutarties sudarymo Bankui atskleistus atvejus. 

10.9. Kredito gavėjas patvirtina, kad su visomis Sutarties sąlygomis susipažino iki Sutarties sudarymo, jos yra Kredito gavėjui aiškios, suprantamos ir Kredito gavėjas su jomis sutinka. Nei viena iš šioje Sutartyje numatytų sąlygų Kredito gavėjui nėra siurprizinė ar netikėta. Kredito gavėjas veikia savo rizika kaip apdairus ir rūpestingas komercinis subjektas. 

10.10. Kredito gavėjas patvirtina, kad Sutarties specialiosios sąlygos buvo aptartos su Kredito gavėju individualiai. 

10.11. Kredito gavėjas prisiima visą su galimu Kredito valiutos kurso pasikeitimu susijusią riziką su visomis iš to kylančiomis pasekmėmis. 

10.12. Kredito gavėjas patvirtina, kad Sutartį pasirašęs Kredito gavėjo atstovas veikia įgalinimų ribose, kuriuos Kredito gavėjas jam suteikė nepažeisdamas teisės aktų, savo įstatų, kitų steigimo dokumentų, valdymo organų reglamentų ir kitų norminių aktų reikalavimų. Toks Sutartį pasirašęs Kredito gavėjo atstovas yra tinkamai įgaliotas atstovauti Kredito gavėją bet kokiu su šios Sutarties vykdymu susijusiu klausimu, įskaitant, bet neapsiribojant žodinių ar rašytinių prašymų, nurodymų, informacijos ar dokumentų pateikimu, taip pat pasirašyti Kredito gavėjo vardu. Kredito gavėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Banką apie bet kokius Sutartyje nurodytų asmenų ir / ar jų duomenų ir / ar įgalinimų pasikeitimus, kurie įsigalioja ir tampa privalomi Bankui tik nuo jo patvirtinimo apie atitinkamo pranešimo gavimą Bankui dienos, jei tokiuose pranešimuose nenurodyta vėlesnė įsigaliojimo data. 

11. SUTARTIES NEVYKDYMO PASEKMĖS 

11.1. Šalys susitaria esminiu Sutarties pažeidimu, leidžiančiu Bankui vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį ir / arba raštu pareikalauti nedelsiant grąžinti Kreditą (jos dalį) kartu su visomis priskaičiuotomis Palūkanomis ir kitomis pagal Sutartį mokėtinomis sumomis ir / arba pasinaudoti Užtikrinimo priemonėmis ir /arba pareikalauti pateikti papildomas Bankui priimtinas Užtikrinimo priemones ir / arba paskelbti, kad Banko įsipareigojimas suteikti Kreditą pagal Sutartį yra panaikinamas laikyti, kai yra bent viena iš žemiau nurodytų aplinkybių: 11.1.1. Kredito gavėjas naudoja Kreditą ne pagal paskirtį; 

11.1.2. Paaiškėja, kad bent vienas iš Kredito gavėjo patvirtinimų ir garantijų, pateiktų Sutarties bendrųjų sąlygų 10 skyriuje, yra neteisingas arba klaidinantis ir (ar) Kredito gavėjas, siekdamas gauti Kreditą, Bankui pateiktoje paraiškoje ar kituose Bankui pateiktuose dokumentuose, Kredito gavėjo steigimo dokumentuose, finansinėse ataskaitose ar Sutarties galiojimo metu Bankui pateiktose ataskaitose, pranešimuose ar pažymose teikė neteisingą informaciją ar neperdavė Kredito gavėjui žinomos informacijos, kuri turi esminės įtakos Kredito gavėjo ar Banko įsipareigojimams, susijusiems su Sutartimi; 

11.1.3. Laiduotojas ir / ar kitas Užtikrinimo priemonių pateikėjas ar savininkas pateikė Bankui klaidingą informaciją arba nuslėpė informaciją, kuri padarė arba galėjo padaryti įtakos Kredito suteikimui ar jos sąlygoms; 

11.1.4. Paaiškėja neigiama informacija apie Kredito gavėjo ir / ar Laiduotojo ir / ar kito Užtikrinimo priemonių pateikėjo ar savininko reputaciją; 

11.1.5. Paaiškėja aplinkybės, dėl kurių, Banko nuomone, Kredito gavėjas gali nesugebėti Sutartyje numatytais terminais grąžinti Kredito ar jos dalies, mokėti Palūkanų (pvz., žymiai pablogėjo Kredito gavėjo ir / arba Laiduotojo finansinė būklė arba yra požymių, jog ji gali žymiai pablogėti, lyginant su Kredito gavėjo ir / ar Laiduotojo finansine būkle prieš Sutarties pasirašymą, Kredito gavėjas pažeidė kitos tarp Banko ir Kredito gavėjo sudarytos sutarties sąlygas, nevykdo finansinių įsipareigojimų kitoms finansų įstaigoms ir / ar valstybės institucijoms ir /ar valstybės institucijos pritaikė Kredito gavėjui poveikio priemones, areštuojama dalis ar visas Kredito gavėjo turtas ir pan.); 

11.1.6. Kredito gavėjas ilgiau kaip 7 (septynias) kalendorines dienas negrąžina mokėtinos Kredito dalies ir (ar) nemoka laiku Palūkanų (jų dalies), ir/ar nemoka laiku kitų pagal Sutartį mokėtinų sumų; 

11.1.7. Kredito gavėjas netinkamai vykdo (įvykdo) ar neįvykdė bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį arba Kredito gavėjas ir / ar Laiduotojas netinkamai vykdo (įvykdo) ar neįvykdė bet kokių įsipareigojimų pagal Užtikrinimo priemonių sandorius ir jų neįvykdo per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo tada, kai Bankas raštu pareikalauja pašalinti atitinkamą pažeidimą; 

11.1.8. Laiduotojas, kuris laiduoja už Kredito gavėjo įsipareigojimus pagal Sutartį, reorganizuojamas, nutrūksta bendradarbiavimas, bankrutuoja arba miršta ir Bankas bei Kredito gavėjas negali susitarti dėl papildomų Užtikrinimo priemonių; 

11.1.9. Kilo ginčai dėl Įkeičiamo turto, o Kredito gavėjas nepateikė Bankui priimtinos kitos Užtikrinimo priemonės arba Kredito gavėjas ar asmuo, užtikrinęs Kredito gavėjo prievolių įvykdymą, pažeidė ar ginčija Kredito gavėjo Užtikrinimo priemonių sutartį arba ji pasibaigė ar negalioja, arba yra kiti Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyti pagrindai, kada Bankas turi teisę nukreipti išieškojimą į Įkeičiama turtą prieš prievolės įvykdymo terminą; 

11.1.10. Pasibaigė arba nutrauktos Įkeičiamo turto draudimo sutartys ir jos nepratęstos; 

11.1.11. Bankas nurodo, kad iškilo pavojus Kredito gavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui ir kad pateiktų Užtikrinimo priemonių nebepakanka, ir Bankui priimtinu būdu Kredito gavėjas nepateikė naujos ar papildomos Užtikrinimo priemonės, kurios Bankas pareikalavo per Banko nustatytą laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis kaip 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų; 

11.1.12. Kredito gavėjas nutraukia pagrindinį verslą, iš esmės jį pakeičia arba sumažina jo apimtis, yra reorganizuojamas, likviduojamas, pateikimas pareiškimas dėl Kredito gavėjo bankroto bylos iškėlimo arba Kredito gavėjas sustabdo mokėjimus arba teismui Kredito gavėjo atžvilgiu yra pateiktas prašymas dėl bendrovės ar skolos restruktūrizavimo arba jo turto ar įsipareigojimų ar jų dalies atžvilgiu yra paskiriamas administratorius arba atitinkamas pareigūnas; 

11.1.13. Įvyko esminių pokyčių Kredito gavėjo ir / ar Laiduotojo nuosavybės (akcininkų / dalininkų / savininkų) struktūroje, kurie yra nepriimtini Bankui; 

11.1.14. Įvyksta kitos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei suteikiančios pagrindą Bankui nutraukti Sutartį ar Užtikrinimo priemonių sandorius ir / arba pareikalauti įvykdyti prievolę prieš terminą. 

11.2. Esant Sutarties bendrųjų sąlygų 11.1 punkte numatytoms aplinkybėms, Bankas raštu praneša Kredito gavėjui apie esminį Sutarties pažeidimą ir nustato papildomą ne trumpesnį kaip 7 (septynių) dienų terminą tinkamam Kredito gavėjo įsipareigojimų įvykdymui. Kredito gavėjui neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų iki nustatyto papildomo termino pabaigos Bankas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį prieš 7 (septynias) dienas išsiųsdama Kredito gavėjui raštišką pranešimą apie Sutarties nutraukimą prieš terminą. Sutartis bus laikoma nutraukta, jeigu iki Banko rašytiniame pranešime nurodyto Sutarties nutraukimo termino suėjimo Kredito gavėjas nebus tinkamai pašalinęs visų Sutarties pažeidimų ir/ar tinkamai įvykdęs Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Tais atvejais, kai Sutarties pažeidimai dėl objektyvių priežasčių negali būti pašalinti, Bankas turi teisę nutraukti Sutartį nesuteikdamas šiame punkte numatyto papildomo termino. Sutarties nutraukimo terminas ir kiti šiame punkte nurodyti terminai pradedami skaičiuoti nuo pranešimo išsiuntimo Kredito gavėjui dienos. Iki Sutarties nutraukimo termino suėjimo Bankas turi teisę vienašališkai atšaukti Sutarties nutraukimą. 

11.3. Iki Sutarties nutraukimo termino suėjimo Kredito gavėjas privalo sugrąžinti visą paimtą Kreditą, sumokėti iki kredito sugrąžinimo dienos priskaičiuotas ir nesumokėtas Palūkanas, Kompensacines palūkanas bei kitus Sutartyje numatytus mokėjimus. 

11.4. Sutarties nutraukimas nesustabdo Kompensacinių palūkanų, kitų Sutartyje numatytų mokėjimų skaičiavimo ir nepanaikina Kredito gavėjo prievolės grąžinti Kreditą, mokėti iki tol priskaičiuotas Palūkanas, priskaičiuotas ir toliau skaičiuojamas Kompensacines palūkanas, kitus Sutartyje numatytus mokėjimus bei vykdyti kitas Sutarties sąlygas. 

11.5. Tuo atveju, jeigu Kredito gavėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartimi prisiimtas prievoles, Bankas turi teisę pareikalauti 10 (dešimt) procentų nuo Kredito sumos (bet kuriuo atveju ne mažiau kaip 500 EUR) dydžio baudos už kiekvieną pažeidimą (bauda mokama Banko naudai), jeigu Sutartyje nenumatyta didesnė atsakomybė. Baudos dydis yra iš anksto aptartas ir Šalių laikomas teisingu bei protingu. 

12. KONFIDENCIALUMAS, FORCE MAJEURE 

12.1. Šalys įsipareigoja neskleisti tretiesiems asmenims informacijos apie Sutarties sudarymą ir jos sąlygas, ir imtis visų priemonių, kurios nuo jų priklauso, kad ši informacija netaptų žinoma tretiesiems asmenims, išskyrus informacijos atskleidimą: 12.1.1. Sutartyje numatytais ir / ar Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais; 

12.1.2. kai tokia informacija yra vieša (išskyrus atvejus, kai ji tapo vieša dėl Sutarties pažeidimo); 

12.1.3. asmenims, teikiantiems audito paslaugas ir pagal sutartį atliekantiems Banko arba Kredito gavėjo veiklos ar finansinės atskaitomybės auditą; 

12.1.4. advokatams, kurie teikia teisines paslaugas, susijusias su Sutarties sudarymu ir / ar vykdymu, bet kuriai iš Šalių; 

12.1.5. Laiduotojui ir / arba kitam Užtikrinimo priemonės pateikėjui ir / arba savininkui; 

12.1.6. Kredito gavėjo akcininkams / dalininkams ir / arba patronuojančiais ir / arba dukterinėms bendrovėms; 

12.1.7. numatomam Banko teisių ir / arba pareigų perėmėjui, investuotojui, verslo partneriui ar turto įgijėjui ir / arba Banką patronuojančiai ir dukterinėms bendrovėms, taip pat jų dukterinėms bendrovėms bei jų visų padaliniams. Bankas taip pat turi teisę, su kuria Kredito gavėjas sutinka ir suteikia Bankui, gauti tokio pobūdžio informaciją iš šių bendrovių; 

12.1.8. asmenims, teikiantiems Bankui paslaugas, susijusias su Sutartimi. 

12.2. Kredito gavėjas yra informuotas, kad Bankas gali Kredito gavėjui el. paštu siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimus, kuriuose pateikiama Kredito gavėjui aktuali informacija apie kitas (susijusias) Banko teikiamas paslaugas. Kredito gavėjas gali bet kada (iš anksto arba bet kada vėliau) atsisakyti šių pranešimų siuntimo paspausdamas atitinkamą mygtuką gautame tiesioginės rinkodaros pranešime arba apie tai informavęs Banką raštu. 

12.3. Kiekviena Šalis prisiima pareigą tinkamai (t. y. vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (Nr. ES 2016/679) nuostatomis) informuoti visus fizinius asmenis (t. y. savo darbuotojus, įgaliotinius ar kitus atstovus), kuriuos ji pasitelkia Sutarties vykdymui ir kurių duomenis dėl to perduoda ar gali perduoti kitai Šaliai (pavyzdžiui, Šalių atstovams elektroniniu būdu tarpusavyje bendraujant ir pan.), apie tai, kad jų asmens duomenys yra ar gali būti perduodami kitai Šaliai šios Sutarties tinkamo vykdymo tikslu ir pagrindu. 

12.4. Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms ir sąlygoms, kurios trukdo visiškai ar iš dalies vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį, šių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas tiek laiko, kiek trunka nenugalimos aplinkybės ir sąlygos. Nustatant nenugalimos jėgos aplinkybes ir jas konstatuojant, Šalys remsis Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

12.5. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybių veikimas vyksta ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, Šalys turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. Nurodytu atveju nė viena iš Šalių neturi teisės pareikalauti kompensacijos už padarytus nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu ir nesilaikymu, išskyrus Kredito lėšų, Palūkanų, Kredito administravimo mokesčių, Kompensacinių palūkanų ir/arba kitų tarpusavio įsiskolinimų grąžinimą. 

12.6. Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys privalo apie tai viena kitai pranešti kuo skubiau, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo jų atsiradimo ar sužinojimo. 

13. TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS 

13.1. Sudarant, vykdant, keičiant, pratęsiant Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais. 

13.2. Bankas ir Kredito gavėjas įsipareigoja daryti viską, kad ginčai ir nesutarimai, atsiradę tarp Šalių dėl Sutarties sudarymo, vykdymo, keitimo, pratęsimo būtų sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, ginčas sprendžiamas Banko registruotos buveinės vietos teisme taikant Lietuvos Respublikos teisę. 

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

14.1. Bet kurią Kreditavimo sutartį galima keisti ar papildyti tik Šalims raštiškai susitarus, išskyrus tokioje Sutartyje numatytus atvejus. 

14.2. Kiekviena Sutarties sąlyga yra atskirtina ir atskira viena nuo kitos ir jeigu kurios nors sąlygos tampa negaliojančiomis, prieštaraujančiomis teisės aktų nuostatoms ar neįvykdomomis, tai nedaro negaliojančiomis likusių Sutarties sąlygų. 

14.3. Tuo atveju, kai pakeitus ar priėmus Lietuvos Respublikos teisės aktus kokia nors Sutarties nuostata prieštarauja teisės aktui, Bankas turi teisę vienašališkai pakeisti teisės aktams prieštaraujančias nuostatas į teisėtas. Apie Sutartyje atsiradusius pakeitimus ir papildymus Bankas nedelsiant praneša Kredito gavėjui. 

14.4. Visi su Sutartimi susiję Šalių pranešimai turi būti raštiški ir turi būti siunčiami Sutarties specialiose sąlygose nurodytais Šalių adresais, arba tokiu adresu, kurį viena iš Sutarties Šalių pranešė kitai Sutarties Šaliai. Pranešimas taip pat gali būti išsiųstas Šaliai šioje Sutartyje nurodytu tos Šalies elektroninio pašto adresu (toks pranešimas laikomas įteiktu jo išsiuntimo elektroniniu paštu dieną). 

14.5. Apie visus Šalių adresų ir kitų rekvizitų pakitimus Bankas ir Kredito gavėjas turi nedelsiant raštu pranešti vienas kitam, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas. 

14.6. Kredito gavėjas yra informuotas, kad Bankas gali Klientui el. paštu siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimus, kuriuose pateikiama aktuali informacija apie kitas (susijusias) teikiamas paslaugas. Kredito Gavėja gali bet kada (iš anksto arba bet kada vėliau) atsisakyti šių pranešimų siuntimo paspausdamas atitinkamą mygtuką gautame tiesioginės rinkodaros pranešime arba apie tai informavęs Banką raštu (pavyzdžiui, el. paštu). 

14.7. Bankas informuoja, kad atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Reglamento (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas) nuostatas ir reikalavimus, Bankas asmens duomenis tvarko laikydamasi Reglamento, nacionalinių asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų ir SME Finance asmens duomenų tvarkymo taisyklių reikalavimų. Banko asmens duomenų tvarkymo taisyklės yra privalomai vykdytinas Banko atžvilgiu dokumentas, kuris skelbiamas viešai Banko internetiniame tinklapyje https://www.smebank.lt. Bet kokie šios sutarties pagrindu Banko perduoti asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi atsižvelgiant į Reglamento, nacionalinių asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų ir Banko asmens duomenų tvarkymo taisyklių reikalavimus. 

15. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI 

15.1. Bankas turi teisę vienašališkai pakeisti Bendrąsias sąlygas, informuodama apie tai Kredito Gavėją elektroniniu paštu, Banko sutartyje nurodytu Kredito Gavėjo elektroninio pašto adresu, prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jeigu Kredito Gavėjas nesutinka su Bendrųjų sąlygų pakeitimais, jis turi teisę nutraukti sutartį, raštu pranešdamas apie tai Bankui iki tokių pakeitimų įsigaliojimo, tačiau iki tokio nutraukimo termino paskutinės dienos Kredito Gavėjas įsipareigoja sugrąžinti visą paimtą ir iki tol nesugrąžintą Kredito sumą ir sumokėti iki nutraukimo dienos mokėtinas palūkanas, skaičiuojamas nuo Kredito sumos, paimtos ir negrąžinto pranešimo apie nutraukimą pateikimo dieną. Kredito Gavėjui neįvykdžius šiame punkte nurodytų įsipareigojimų, sutartis laikoma galiojančia ir nenutraukta pagal tokias Bendrąsias sąlygas, kurios galiojo iki jų pakeitimo, kaip nurodyta šiame punkte.