Asmens duomenų tvarkymo privatumo politika

Šioje Asmens duomenų tvarkymo privatumo politikoje (toliau – Politika) pateikiama pagrindinė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kai bendraujate (gyvai, telefonu, elektroninių ryšių priemonėmis) su UAB „SME Bank“ (toliau – mes) ar kai ketinate naudotis arba naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis, taip pat tada, kai kandidatuojate į mūsų siūlomas darbo pozicijas.

Jūsų asmens duomenų valdytoju esame mes, t. y.:

UAB „SME Bank“
Juridinio asmens kodas305223469
Buveinė adresasAntano Tumėno g. 4-15, Vilnius
Elektroninio pašto adresas[email protected]
Tel. numeris8 690 42299
Duomenų apsaugos pareigūno (DAP) el. paštas[email protected]

Mūsų tvarkomų asmens duomenų subjektu esate Jūs, t. y. fizinis asmuo (klientas, jo atstovas, šeimos narys, laiduotojas, užtikrinimo priemonių davėjas, asmuo, kandidatuojantis į mūsų siūlomas darbo pozicijas, darbuotojas, darbuotojo šeimos narys, valdymo organo narys, akcininkas) ir juridinio asmens atstovas, įmonės vadovas, akcininkas, valdybos ar kito kolegialaus organo narys, užtikrinimo priemonių davėjas, tikrasis naudos gavėjas ir kt. siekiantis sudaryti sutartį su  UAB „SME Bank“  dėl mūsų teikiamų paslaugų.

Asmens duomenys suprantami kaip bet kuri informacija, kurią apie save Jūs pateikėte pats, arba kuri buvo gauta iš kitų šaltinių, ir kurios dėka mes galime Jus identifikuoti. Dažniausiai, bet ne visada, tai yra Jūsų vardas, pavardė, asmens kodas ar gimimo data, kontaktinė informacija, duomenys apie Jūsų sudarytas sutartis su mumis ir jose esančių sąskaitų informacija, naudojimosi elektronine bankininkyste duomenys, pokalbių įrašai, kai skambinate su mumis pasikonsultuoti, ar vaizdo stebėjimo kameromis įrašyti Jūsų vaizdo duomenys bei kita.

Iškilus bet kokiems su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, naudojimu, apsauga ar šia Politika susijusiems klausimams, prašome kreiptis į  UAB „SME Bank“  duomenų apsaugos pareigūną. Užtikriname, kad dedame visas pastangas apsaugoti Jūsų asmens duomenis.

Ši Politika gali būti atnaujinama iškilus poreikiui. Tokiais atvejais atnaujinta Politikos versija publikuojama mūsų interneto svetainėje, todėl skatiname šią Politiką periodiškai peržiūrėti.

 1. KUO VADOVAUJANTIS MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi šia Politika, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais taikytinais teisės aktais, priežiūros institucijų nurodymais ir rekomendacijomis.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis laikomės teisėtumo, sąžiningumo, skaidrumo, duomenų tvarkymo apimties ir laiko ribojimo (mažinimo), tikslumo principų, nerenkame, nereikalaujame iš duomenų subjektų pateikti ir netvarkome tų duomenų, kurie nėra reikalingi.

 1. KOKIUS DUOMENIS MES RENKAME APIE JUS?

Mes stengiamės rinkti apie Jus kuo mažiau informacijos. Veiklai vykdyti ir kokybiškoms paslaugoms teikti mes renkame šiuos pagrindinius Jūsų asmens duomenis (įskaitant, tačiau jais neapsiribojant):

 • Pagrindinius asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, telefono numeris, el. pašto adresas, gyvenamasis adresas arba adresas korespondencijai;
 • Identifikavimo duomenis: asmens dokumentų duomenys, veido nuotrauka, IP adresas, interneto banko prisijungimo duomenys bei kita naršymo informacija, įskaitant duomenis apie tai, kada ir iš kur buvo prisijungta prie mūsų interneto banko ir interneto svetainės ar kitų elektroninių platformų;
 • Duomenis apie Jūsų finansinį raštingumą: išsilavinimas, investavimo žinios ir patirtis;
 • Duomenis apie Jūsų sandorius ir kitas sudarytas sutartis su mūsų partneriais UAB SME Finance Group, priklausomai nuo to, kokios paslaugos Jums yra teikiamos, pvz., banko sąskaitos numeris, indėliai, mokėjimo nurodymai ir / ar kitos mokėjimo operacijos, mokėjimo priemonės bei jas naudojant atliekami veiksmai, piniginių lėšų įnešimai, išėmimai ir kt.;
 • Finansinius duomenis: lėšų kilmė, rezidavimo valstybė mokesčių tikslais, banko sąskaitos, mokėjimo dokumentai, finansiniai įsipareigojimai, turtas, jo rūšys ir vertė, kredito istorija ir kreditingumas, išlaidos bei pajamos, finansiniai tikslai;
 • Ekonominius duomenis: Jūsų esama / buvusi darbovietė, Jūsų vykdoma ūkinė-komercinė veikla (tai, kad esate ūkininkas, vykdote individualią veiklą ir pan.), Jūsų pajamų stabilumas bei kiti pajamų šaltiniai;
 • Sociodemografinius duomenis: lytis, šeiminė padėtis, jūsų išlaikomų asmenų skaičius ir duomenys apie šeimą;
 • Duomenis apie Jūsų elgesį internete ir įpročius, kuriuos mes nustatome pagal Jūsų elgesį mūsų interneto svetainėje, interneto banke ar naudojantis kitais UAB SME Bank bei mūsų partnerių SME Finance Group elektroniniais kanalais (turint Jūsų sutikimą);
 • Duomenis, gautus vykdant teisės aktų reikalavimus, tokius kaip duomenis, gautus pagal teismų, notarų, antstolių, teisėsaugos institucijų paklausimus ir pan.
 • Kitus duomenis, kurie gali būti apie jūsų skolininkus/kreditorius, tikruosius naudos gavėjus, duomenys, gauti reikalavimo teisių perleidimo sandorių metu, taip pat, jei tai yra būtina dėl teikiamos paslaugos, su Jūsų sutikimu renkami sveikatos duomenys, tačiau jokie kiti specialių kategorijų asmens duomenys nėra renkami, nebent Jūs pats juos atskleidžiate mums savanoriškai.

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS SIEKIANT SUTEIKTI JUMS PASLAUGAS

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos procedūra

Esame finansų įstaiga, todėl privalome tinkamai įgyvendinti teisės aktuose nustatytas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus. Šiuo tikslu tvarkome Jūsų – mūsų klientų, jų atstovų ir (ar) naudos gavėjų – asmens duomenis. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos procedūras atliekame vadovaudamiesi teisės aktų bei UAB „SME Bank“ vidaus procedūrų nuostatomis.

Prieš užmegzdami su klientu dalykinius verslo santykius, nustatome tokio kliento, jo atstovo ir (ar) naudos gavėjo tapatybę.   

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslu reikalingus asmens duomenis įprastai turite tiesiogiai pateikti Jūs (pvz., savo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis ir kt.). Nepaisant to, mes turime teisę minėtu tikslu gauti su Jumis susijusius asmens duomenis ir iš kitų teisėtų šaltinių (pvz., VĮ „Registrų centras“ administruojamų valstybinių registrų, kitų minėtam tikslui naudojamų duomenų bazių).

Šiuo konkrečiu tikslu Jūsų asmens duomenis saugome iki 8 metų nuo sandorio įgyvendinimo dienos arba santykių su klientu nutraukimo dienos.

Kliento finansinės padėties vertinimas

Jeigu pageidaujate naudotis UAB „SME Bank“ paslaugomis, pirmiausia turėsime įvertinti informaciją apie jūsų finansinę padėtį (pvz., gaunamas pajamas), kad galėtume įsitikinti, jog sugebėsite tinkamai vykdyti prisiimtus sutartinius įsipareigojimus.

Norėdami įvertinti Jūsų finansinę padėtį, galime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Jūsų ar jūsų atstovo tapatybės bei kontaktinius duomenis (pvz., vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą ir vietą, el. pašto adresą, telefono numerį ir kt.);
 • su Jūsų finansine padėtimi susijusius duomenis (pvz., darbo vieta, pareigos, duomenys apie pajamas, finansinius įsipareigojimus, kredito ir mokėjimų istoriją, informaciją apie Jūsų šeimą);
 • kitus duomenis, kurie gali turėti reikšmės Jūsų gebėjimui tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus (pvz., neigiamų aplinkybių nebuvimą (skolos, areštai, nemokumas ir pan. ir kt.));.

Daugumą Jūsų finansiniam patikimumui vertinti reikalingų duomenų gauname tiesiogiai iš Jūsų, tačiau reikalingus duomenis galime gauti ir iš kitų šaltinių (pvz., UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamos kreditų biuro sistemos ir kitų registrų).

Jeigu davėte sutikimą UAB SME Finance Group, kad pastaroji perduotų Jūsų asmens duomenis mums pasiūlymo pateikimo tikslu, šiuos Jūsų asmens duomenis (tapatybės identifikavimo, kontaktinius duomenis, bendrą kreditingumo balą ar kt.) pasiūlymo pateikimui gausime iš UAB SME Finance Group.

Atkreipiame dėmesį, jog tuo atveju, jei nepateiksite mums savo asmens duomenų, kurie yra būtini Jūsų finansiniam patikimumui įvertinti, mes negalėsime su Jumis turėti dalykinių santykių.

Kartais mūsų sprendimai gali būti priimami naudojantis automatiniu profiliavimu, kurį atliekame pagal pirmiau išvardintą surinktą informaciją. Jei nesutinkate su tokiu automatizuotai priimtu sprendimu, Jūsų prašymu sprendimą peržiūrės ir Jūsų kreditingumą ne automatiniu būdu įvertins mūsų darbuotojas.

Jūsų asmens duomenis apie finansinį patikimumą tvarkysime 10 metų nuo įsipareigojimų pagal atitinkamas sudarytas su mumis sutartis įvykdymo dienos (nebent ilgesnis duomenų saugojimo terminas būtų nustatytas taikomuose teisės aktuose).

Paslaugų teikimas ir sudarytų sutarčių administravimas

Teikdami Jums savo paslaugas tvarkome Jūsų asmens duomenis sutarčių sudarymo ir sudarytų sutarčių vykdymo tikslu bei pagrindu.

Teikdami Jums savo paslaugas galime tvarkyti paraiškoje nurodytus Jūsų asmens duomenis (pvz., kontaktinius duomenis), su sandoriais ir sutarčių sudarymu bei vykdymu susijusius duomenis bei kitus mūsų paslaugų teikimui reikalingus asmens duomenis. Visais atvejais savo klientų (ar jų atstovų, užtikrinimo priemones pateikusių asmenų) duomenis tvarkysime tik tokia apimtimi ir būdu, kiek ir kaip tai yra būtina tinkamam paslaugų teikimui ir mūsų turimų teisinių prievolių ir (ar) teisėtų interesų įgyvendinimui.

Savo klientų duomenis saugome 10 metų nuo atitinkamos sutarties įvykdymo dienos. Duomenis galime saugoti ir ilgesnį laiko tarpą, jei teisės aktuose yra nustatytas ilgesnis atitinkamų duomenų saugojimo laikotarpis, asmens duomenis saugoti yra būtina ilgiau siekiant apsaugoti mūsų interesus arba tai yra reikalinga tinkamam skolų administravimui bei išieškojimui.

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

Gavę jūsų sutikimą, mes automatiniu būdu analizuojame (profiliuojame) jūsų asmens duomenis, įskaitant informaciją apie jūsų užsakytas mūsų paslaugas ir naudojimąsi jomis. Mes renkame ir analizuojame šiuos duomenis tam, kad galėtume nuolat tobulinti interneto svetainę ir jūsų naršymo patirtį, taip pat mūsų siūlomas paslaugas. Iš surinktų duomenų mes stebime paslaugų populiarumą, naršytojams aktualiausią informaciją, taip pat galime specialiai jums pritaikyti svetainės turinį ir pagerinti jos veikimą.

Jei nesutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų profiliuojami ir naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, sutikimą galite bet kada atšaukti informavę mus el. paštu [email protected]

Mūsų svetainėje galite užsiprenumeruoti naujienlaiškius, susijusius su mūsų veikla bei teikiamomis paslaugomis. Tokiu atveju mes tvarkome jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, t. y. tam, kad galėtume siųsti jums naujienlaiškius. Duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas, išreiškiamas užsiprenumeravus naujienlaiškius mūsų interneto svetainėje. Minėtu tikslu tvarkysime jūsų  kontaktinius duomenis.

Šių jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpis yra iki 3 metų nuo  sutikimo gavimo dienos, nebent tokį savo sutikimą Jūs atšaukiate iki nurodyto saugojimo termino pabaigos.

Mes, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 2 d., taip pat galime tvarkyti esamų klientų duomenis ir tiesioginės rinkodaros tikslu teisėto mūsų intereso pagrindu.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti jums siunčiamų naujienlaiškių. Tai padaryti galite paspaudę tam skirtą nuorodą siunčiamų naujienlaiškių apačioje arba informuodami mus el. paštu [email protected]

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS JŪSŲ UŽKLAUSŲ TVARKYMO TIKSLU

Jūs turite galimybę susisiekti su mumis el. paštu ar telefonu, taip pat pateikti užklausas per socialinių tinklų paskyras ir (ar) kitais būdais susisiekti su mumis. Tokiais atvejais mes tvarkome Jūsų pateiktus duomenis siekdami administruoti iš Jūsų gautas užklausas, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, be kita ko, ir vykdyti įvairius teisinius reikalavimus bei ginti mūsų teisėtus interesus. Kartu su užklausomis Jūsų pateiktų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėtas interesas.

Prašome teikiant užklausas laikytis bent minimalių asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų bei neatskleisti perteklinių asmens duomenų, kurie nėra būtini Jūsų siekiamam tikslui (užklausos, skundo, prašymo ar bet kokio kito kreipimosi į mus išdėstymui).

Jūsų duomenis, pateiktus su užklausomis, saugome iki 3 metų. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad šis laikotarpis gali skirtis priklausomai nuo jūsų mums pateiktų asmens duomenų turinio, pobūdžio bei kitų aplinkybių. Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ir ilgesnį laikotarpį, jeigu tai yra būtina mūsų (ar kitų asmenų) teisių ir teisėtų interesų gynybai, tinkamam Jūsų pateiktų užklausų administravimui, skundo nagrinėjimui ar ginčo sprendimui, be kita ko, ir kitais teisės aktuose nurodytais atvejais.

 1. KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate kandidatuodami į mūsų siūlomą darbo poziciją, patys pateikdami mums savo gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ir pan. ar per darbuotojų paieškos agentūras. Šiuos Jūsų asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, kurį išreiškiate pateikdami atitinkamus duomenis.

Kandidatavimo į mūsų siūlomą darbo poziciją tikslu pateiktus Jūsų asmens duomenis saugome priklausomai nuo konkrečios atrankos trukmės. Atrankai pasibaigus, mes Jūsų asmens duomenis tvarkysime tik tuo atveju, jeigu Jūs tam pateikiate atskirą sutikimą.

Jeigu savo asmens duomenis pateikiate mums tada, kai nėra paskelbta kandidato atranka, atitinkamus Jūsų asmens duomenis galime saugoti iki 1 metų ir naudoti juos vėlesnių personalo atrankų tikslais. Savo sutikimą tvarkyti Jūsų pateiktus duomenis bet kada galite atšaukti mus informavę el. paštu [email protected]

Pateikdami mums savo asmens duomenis vykdomų ar ateityje vykdytinų atrankų panaudojimui, prašytume laikytis bent minimalių duomenų apsaugos reikalavimų, t. y. neteikite perteklinės informacijos, kuri nebūtų susijusi ar reikalinga Jūsų kandidatūrai įvertinti.

 • INTERNETO SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI

Jums apsilankius mūsų interneto svetainėje (www.smebank.lt), galime tvarkyti Jūsų IP adresą, taip pat kitus tinklo duomenis, jeigu juos pateikiate. Tokie duomenys yra renkami slapukų ir (ar) panašių technologinių sprendimų pagalba vartotojų sutikimo pagrindu. Slapukai yra nedidelės rinkmenos, siunčiamos į naudojamą interneto naršyklę ir saugomos Jūsų įrenginyje (pvz., kompiuteryje ar telefone). Slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį pirmą kartą apsilankius mūsų interneto svetainėje.

Dėl šios priežasties mūsų interneto svetainė tam tikrą laiką gali „prisiminti“ Jūsų veiksmus, parinktis, atliktas operacijas. Taigi, slapukais siekiama užtikrinti patogų, saugų interneto svetainės veikimą, taip pat analizuoti interneto svetainės lankytojų įpročius. Tai leidžia geriau pritaikyti interneto svetainę jos lankytojų poreikiams. Kai kurios slapukų rūšys (būtinieji ir analitiniai slapukai) yra reikalingos interneto svetainės tinkamam funkcionavimui, tad atsisakius šių slapukų interneto svetainė gali funkcionuoti netinkamai.

Pagal savo trukmę slapukai skirstomi į trumpalaikius seanso slapukus (ištrinami lankytojui užbaigus naršymo seansą) bei ilgalaikius slapukus (saugomus ilgesnį laiką). Slapukai taip pat gali būti skirstomi pagal tai, ar jie priklauso pirmajai šaliai (pavyzdžiui, svetainės administratoriui) ar kitai – trečiajai šaliai (pavyzdžiui, internetinės reklamos organizatoriams).

Mūsų interneto svetainėje naudojami žemiau pateikiami slapukai:

Būtinieji techniniai (privalomieji) slapukai – Slapukai būtini svetainės pasiekiamumui bei veikimui, padedantys analizuoti interneto svetainės bei mobiliosios aplikacijos turinį lankytojo įrenginyje. Būtinieji techniniai slapukai užtikrina interneto svetainės bei mobiliosios aplikacijos funkcionalumą, prisitaikymą prie lankytojo poreikių. Be šių slapukų svetainės veikla gali sutrikti ir be jų neįmanoma visiškai laisvai naudotis Svetaine, todėl nėra galimybės jų atsisakyti. Būtinieji techniniai slapukai nerenka apie lankytojus informacijos, kuri gali būti naudojama rinkodarai.

Analitiniai – statistiniai slapukai naudojami siekiant geriau pažinti Svetainės lankytojus ir priderinti jos veikimą pagal lankytojų poreikius. Šie Slapukai  suteikia galimybę Svetainėje matyti populiariausius žiūrėtus pasiūlymus, naujienas ir panašią naudingą informaciją, padeda analizuoti svetainės veiklą, vertinti, kas padaryta tinkamai, kas veikia puikiai, o ką reikėtų patobulinti, todėl negalima jų atsisakyti. Analitiniais slapukais surinkta informacija neindividualizuojama, ji naudojama apibendrinta, tačiau tokie Slapukai gali būti naudojamai siekiant įvertinti svetainėje esamų reklaminių kampanijų tikslingumą.

Slapuko pavadinimasAprašymas ir rūšisSukūrimo momentasGaliojimo laikasNaudojami duomenys
Būtinieji techniniai (privalomieji) slapukai
wordpress_test_cookieSlapukas skirtas patikrinti ar naršyklė priima slapukusAtidarimo momentuKol užveriamas naršyklės langasnėra
cookielawinfoSlapukas skirtas įsiminti slapukų nustatymusAtidarimo momentu1 metainėra
JSESSIONIDSlapukas skirtas sesijos palaikymuiAtidarimo momentuKol užveriamas naršyklės langasSesijos ID
Analitiniai-statistiniai slapukai
gtm listSlapukas skirtas atlikti konteinerio, iš kurio duomenys perduodami Google Tag Manager, funkcijąAtidarimo momentuKol užveriamas naršyklės langasVartotojo ID
_gidSlapukas iš Google Analytics slapukų, naudojamas saugoti unikaliam ID, statistinės informacijos sukūrimuiAtidarimo momentu1 dienaVartotojo ID
_gaVienas iš „Google Analytics“ slapukų, naudojamas analizuoti informaciją apie tai, kaip vartotojas naudojasi svetaineAtidarimo momentu2 metaiVartotojo ID
_gatŠis slapukas naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinktiAtidarimo momentu1 minutėVartotojo ID
_gac_Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinktiAtidarimo momentu90 dienųVartotojo ID

Jūs galite kontroliuoti slapukų naudojimą keisdami savo interneto naršyklės nustatymus. Kiekviena naršyklė yra skirtinga, todėl jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nustatymus, rekomenduojame susipažinti su jos naudojimosi žinynais ir instrukcijomis.

Jeigu nenorite, kad slapukai rinktų informaciją, naršyklės nustatymuose atsisakykite slapukų naudojimosi. Vis dėlto, kai kurios slapukų rūšys (pavyzdžiui, būtinieji slapukai) yra reikalingos interneto svetainės tinkamam funkcionavimui, tad atsisakius šių slapukų interneto svetainė gali prarasti funkcionalumą.

Daugiau  naudingos informacijos apie slapukus, apie tai, kaip juos kontroliuoti ir šalinti, galite rasti interneto svetainėje www.allaboutcookies.org.

 • ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

Vykdydami savo veiklą mes galime pasitelkti tam tikrus paslaugų teikėjus (pvz., duomenų saugojimo paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias ir palaikančias įmones, skolų administravimo paslaugas teikiančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones, archyvavimo paslaugas teikiančias įmones ir pan.), kuriems gali būti perduodami Jūsų asmens duomenys. Jūsų asmens duomenis šiems atitinkamiems asmenims perduodame tik tuomet ir tik tokia apimtimi, kada ir kiek tai yra būtina atitinkamų jų paslaugų teikimui.

Mes Jūsų asmens duomenis taip pat galime teikti ir šiems duomenų gavėjams:

 • valstybės institucijoms ir registrams (teismams, antstoliams, teisėsaugos institucijoms ir pan.);
 • jungtines skolininkų duomenų rinkmenas administruojantiems asmenims (pvz., UAB „Creditinfo Lietuva“);
 • kitoms įmonėms, kai tai būtina finansinei apskaitai, auditui, rizikos vertinimui arba paslaugų teikimui;
 • gavus Jūsų sutikimą ir turint pagrindą bei tikslą SME Finance Group įmonių grupei. Tam tikrais atvejais Jūsų asmens duomenų gavėjais gali būti ne tik UAB SME Bank, bet ir mūsų partneriai SME Finance Group ir su jais susijusios įmonės, priklausančios tai pačiai įmonių grupei;
 • kitiems tretiesiems asmenims, susijusiems su mūsų paslaugų teikimu ir (ar) turintiems teisinį pagrindą šiuos duomenis gauti.

Tais atvejais, kai tvarkomus Jūsų asmens duomenis tam tikra apimtimi turime perduoti duomenų gavėjui, esančiam už ES / EEE ribų, siekiame užtikrinti, kad būtų įgyvendinta bent viena iš šių priemonių:

 • Europos Komisijos sprendimu yra pripažinta, kad valstybė (kurioje yra duomenų gavėjas) užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą (priimtas sprendimas dėl tinkamumo);
 • su duomenų gavėju sudaryta sutartis pagal Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas;
 • yra įgyvendinamos apsaugos priemonės pagal taikytinus elgesio kodeksus ar sertifikavimo mechanizmas, užtikrinamos kitos apsaugos priemonės pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

Visais atvejais yra dedamos protingos pastangos užtikrinti, jog įgyvendinant teisės aktų reikalavimus asmens duomenys nebūtų prarasti ar neteisėtai naudojami.

 1. JŪSŲ, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

 • susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;
 • reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
 • reikalauti ištrinti savo asmens duomenis;
 • reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma;
 • nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu;
 • atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui.
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Norėdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, susisiekite su mumis raštu, el. paštu [email protected] Prašyme pateikite informaciją, iš kurios galėtume Jus tiksliai identifikuoti: ( asmens tapatybės dokumentą, notariškai patvirtintą dokumento kopiją ar pasirašius prašymą kvalifikuotu elektroniniu parašu). Nurodykite, kurią savo teisę ir kokia tiksliai apimtimi norite įgyvendinti. Jeigu savo teises siekiate įgyvendinti per atstovą, prašome papildomai nurodyti atstovo vardą, pavardę, duomenis ryšiui palaikyti bei pridėti atstovavimo faktą pagrindžiančius dokumentus.

Atsakymą Jums pateiksime per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtinais atvejais mes galime pratęsti prašymo nagrinėjimą iki 60 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos Jus apie tai įspėję iš anksto.

Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenis tvarkome neteisėtai ar kitaip pažeidžiame Jūsų teises, susijusias su asmens duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Vis dėlto, prieš kreipiantis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, skatiname pirmiausia nedelsiant susisiekti su mumis.  Tokiu būdu galėsime kartu rasti operatyviausią bei abiem šalims optimalų problemos sprendimą.

Mes įsipareigojame savo veikloje tvarkydami Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs asmeniškai pateikėte mums arba jie buvo gauti iš kitų šaltinių, laikytis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente įtvirtintų principų bei teisės aktais nustatytų pareigų.